O nás

Zbor sv. Cecílie, pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach vznikol v roku 1992. Spočiatku účinkoval len pri bohoslužbách ako desaťčlenný miešaný zbor, no za dva roky sa úsilie a talent mladých spevákov zúročili natoľko, že sa malý zbor úspešne rozrástol a začal spolupracovať s profesionálnymi dirigentami, Jánom Drietomským a Karolom Petróczim. Na sklonku roku 1994 mal zbor za sebou svoju prvú profilovú nahrávku „Exsaltabo te“, úspešné účinkovanie na medzinárodnej súťaži chrámových zborov v Ríme (2. miesto), prvú spoluprácu so Štátnou Filharmóniou Košice ako i štatút katedrálneho zboru v Košiciach.

V roku 1995 vznikol pri zbore Dómsky komorný orchester a do r. 2002 zbor pravidelne spolupracoval s operou Štátneho divadla v Košiciach v operách G. Verdiho, Nabucco a Aida ako i s orchestrom Štátnej Filharmónie Košice, v rámci programu vianočných koncertov či koncertov Festivalu sakrálneho umenia. V rokoch 1995 – 2002 uviedol zbor na pôde ŠFK vďaka úzkej spolupráci s p, Karolom Petróczim všetkých šesť veľkých omšových ordinárií z pera Josepha Haydna, ktoré patria do jeho neskoršieho tzv. post-londýnskeho kompozičného obdobia (ovplyvnené najmä hudbou G. F. Händla).

Od roku 2009 až podnes zbor úzko spolupracuje s dirigentom  Marekom Štrynclom a súborom Musica Florea Praha pri uvádzaní diel barokových autorov tzv. poučeným spôsobom. Myšlienky a umelecké zámery sú zachytené v projekte EHMK s názvom Musia ex archivo. Tento projekt je dlhodobý a zameriava sa na postupne odkrývanie diel, ktoré dnes existujú len v rukopisoch, taktiež na wokshopy resp. odborné školenia spevákov i inštrumentalistov a následné koncertné uvádzanie významných barokových diel, napr.:  G. F. Händel: Messiah, Brockes-Passion, Fischer: Missa St. Caeciliae (v novodobej svetovej premiére), J. S. Bach: Johannespassion atď. Projekt priniesol aj spoluprácu s významným súborom  Ars Antiqua Austria (um. ved.: Gunar Letzbor).

V roku 2009 udelila komisia pre Vedu, vzdelanie a Kultúru pri Konferencii Biskupov Slovenska Zboru sv. Cecílie cenu Fra Angelica za prínos k rozvoju chrámovej hudby na Slovensku.

Zbormajstrom zboru je od jeho vzniku až podnes Viliam Gurbaľ, organista Dómu sv. Alžbety, korepetítormi sú Martin Vernarský a Martina Chytráčková, hlasovými pedagógmi Marek Gurbaľ a Júlia Gurbaľová. Organizačne i právne zbor zastrešuje občianske združenie s rovnomenným názvom ( Zbor sv. Cecílie), ktorého poslaním je všeobecne pomáhať rozvoju chrámovej hudby v Dóme sv. Alžbety i v celej košickej arcidiecéze. Medzi najnovšie projekty združenia patrí „Musica ex archivo“ a založenie barokového orchestra v Košiciach.

Viliam Gurbaľ, jún 2013

Kalendár

Všetky termíny podliehajú aktuálnym odporúčaniam (zákazom) o organizovaní hromadných udalostí.

František Xaver Zomb

Magnificat in C